Milk Shakes - Menu
San Diego

Horchata Shake

$6.95